nybanner1

कारखाना भ्रमण

स्क्रिन प्रिन्टिङ

स्क्रिन प्रिन्टिङ १

स्क्रिन प्रिन्टिङ प्रक्रिया

स्क्रिन प्रिन्टिङ २

स्क्रिन प्रिन्टिङ सिलाई प्रक्रिया

स्क्रिन प्रिन्टिङ ३

स्क्रिन प्रिन्टिङ झण्डा आधा समाप्त उत्पादन

डिजिटल प्रिन्टिङ

डिजिटल प्रिन्टिङ १

डिजिटल मुद्रण प्रक्रिया

डिजिटल प्रिन्टिङ २

डिजिटल मुद्रण सिलाई प्रक्रिया

प्लास्टिक मुद्रण

प्लास्टिक प्रिन्टिङ १

प्लास्टिक मुद्रण प्रक्रिया

प्लास्टिक प्रिन्टिङ २

प्लास्टिक मुद्रण सिलाई प्रक्रिया

कढाई झण्डा

कढाई-झण्डा1

कढाई

कढाई-झण्डा2

कपडा काट्ने

कढाई-झण्डा3

सिलाई पट्टी

कढाई-झण्डा4

सिलाई स्ट्रिप्स काटन

कढाई-झण्डा5

सिलाई झण्डा

कढाई-झण्डा6

कढाई झण्डा निरीक्षण

कढाई-झण्डा7

कपडा गोदाम

कढाई-झण्डा8

कढाई झण्डा गोदाम समाप्त